Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Birdhouse online

Birdhouse online
Bij Birdhouse online vinden we het belangrijk dat onze klanten begrijpen wat we doen. Daarom staan hieronder de belangrijkste algemene voorwaarden en uitgangspunten van onze samenwerking.

Fair-use policy
Birdhouse online biedt haar klanten support op basis van onze 'fair use policy'. Dit betekent dat de support min of meer overeenkomt met de ureninzet in relatie tot ons uurtarief en het gefactureerde bedrag per jaar. Als hierin gedurende een langere periode disbalans ontstaat zullen wij hierover met onze jou in gesprek gaan.

Betaling
Birdhouse online stuurt elke maand een factuur ter hoogte van het bedrag van jouw Birdhouse online abonnement inclusief eventuele add on’s. De eerste factuur wordt verzonden op moment dat we starten met de bouw van jouw website of andere supportactiviteiten. Onze betalingstermijn is 7 dagen. Je ontvangt de factuur digitaal met een directe betalingslink. We hanteren een btw-tarief van 21%. De genoemde bedragen zijn exclusief BTW.  Als er een reden is waarom je niet of niet tijdig kunt betalen laat het ons weten.

Duur samenwerking en opzeggen
We gaan de samenwerking met jou voor minimaal 1 jaar aan. De startdatum van de samenwerking is gelijk aan de datum van de eerste factuur die je van ons ontvangt. Als je tussentijds wilt opzeggen, dan wordt het resterende jaarbedrag eenmalig in zijn geheel gefactureerd. Wij gaan uit van een langere samenwerking en doen er alles aan om jouw vertrouwen en tevredenheid tussentijds te checken, zodat we direct kunnen bijsturen. Als je na het eerste jaar op wilt zeggen dan geldt een opzegtermijn van 1 maand.  Als je jouw website mee wilt nemen in de omgeving waarin hij gebouwd is door Birdhouse online dan geldt bij elke opzegging een eenmalige transfer fee vanaf 250 euro afhankelijk van de omvang van jouw website en de daarbij behorende support.

Aansprakelijkheid en vrijwaring
Birdhouse online is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van de door jou verstrekte gegevens en/of content. We gaan hierbij ervan uit dat je ook zelf checkt dat alles goed werkt bijvoorbeeld linkjes op websites of op social media en de informatie klopt. Birdhouse online is verantwoordelijk voor de technische werking niet voor de content.  Uiteraard is onze support erop gericht je ook te ondersteunen bij de content, maar je bent zelf verantwoordelijk voor de inhoud van jouw website, evenement op social media, nieuwsbrief ect. De aansprakelijkheid van Birdhouse online is te allen tijde beperkt tot de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van Birdhouse online betrekking heeft. Behoudens in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Birdhouse online, zal je Birdhouse online vrijwaren van alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of interesten, verband houdende met de uitvoering van overeenkomsten door of namens Birdhouse online.

Nakomen beloftes, klachten en garantie
We doen wat we beloven. En we zijn altijd eerlijk tegen je.  Jij hebt recht op een goed product en goede support. Is er toch iets aan de hand? Dan lossen we dit natuurlijk in alle redelijkheid voor je op. Als je om wat voor reden niet blij bent met de diensten van Birdhouse online laat het ons dan weten. We komen daar dan altijd samen uit, deze visie ligt ook verweven in onze drijfveren: afstemming, vrijheid, overvloed en beleving. Officiële procedures zijn daarom niet nodig.

Birdhouse online supports your business!

© Birdhouseonline 2020